Areál Jinonice

Výukový areál Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Náhled schodiště

O PROJEKTU

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.

Fakulta sociálních věd UK připravila projekt s názvem „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“, který byl podán v září roku 2016 v rámci výzvy č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy do OP VVV v programovém období 2014-2020.

Rozhodnutí o přidělení dotace bylo  vydáno dne 26.4.2018 odborem administrace projektů vysokých škol MŠMT.

Rozsah projektu

V rámci projektu proběhne rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice, dále je  počítáno s obměnou mobiliáře, nákupem nového PC vybavení a multimediální techniky. Dojde k vybavení rozhlasové a televizní laboratoře i fotokomory. V neposlední řadě bude z projektu financováno zakoupení elektronických databází a knih využívaných prostřednictvím knihovny celou fakultou. 

výřez

Areál  Jinonice

Historie

Dvě z prvních budov komplexu sídliště Jinonice byly vystavěny jako administrativní budovy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Okolo roku 2000 však MŠMT přenechalo rozestavěné budovy Karlově Univerzitě. Univerzita v té době řešila akutní nedostatek prostor, který byl způsoben značným nárůstem studentů a vznikem nových oborů. Obdobná situace s minimálním posunem v podstatě trvá stále.

Ikona objektu

Areál dnes tvoří dvě budovy, nižší se čtyřmi nadzemními podlažími a druhá vyšší se šesti nadzemními podlažími.V současné době je Areál využíván Karlovou Univerzitou, konkrétně Fakultou sociálních věd, Fakultou humanitních studií a Filozofickou fakultou. Uvedené fakulty zde provozují pouze část svých aktivit, sídlí tu některá jejich pracovišťě, resp. institutů nebo kateder. Fakulta humanitních studií připravuje výstavbu nové budovy v lokalitě Troja, kam by se po dokončení výstavby měla přestěhovat. Též Filozofická fakulta konsoliduje své prostory v jiných budovách a v budoucnu počítá s uvolněním prostor v Areálu Jinonice. Do budoucna je tedy plánováno, že výhradním uživatelem Areálu Jinonice se stane Fakulta sociálních věd, které připadne Areál do správy.

Vzhledem k původnímu účelu budov – administrativní prostory pro MŠMT a určité specifické době výstavby okolo roku 2000, dnes již budovy nevyhovují podmínkami potřebám moderní vysoké školy.

Stavba

Předmětem výstavby je rekonstrukce stávajících objektů Areálu Jinonice a dostavba polyfunkčního objektu na pozemcích investora. Výstavbový projekt je rozdělen do několika etap:

 • Rekonstrukce stávajících objektů – přednáškové sály, seminární místnosti a kanceláře
 • Dostavba budovy – nový vstupní a veřejný prostor s kavárnou, polyfunkční prostory pro individuální a skupinové studium a knihovna
Nákres situace bez stromu

Hlavní cíle projektu

 • Naplnění strategické priority UK spočívající v dobudování jinonického minikampusu
 • Zajištění rozvojových potřeb FSV UK vytvořením plnohodnotného zázemí pro vysoce kvalitní výuku a výzkumné aktivity jejich pracovišť
 • Vybudování nových, moderně koncipovaných polyfunkčních kapacit pro individuální a kolektivní aktivity studentů
 • Vytvoření dodatečného zázemí pro informační zdroje, které umožní jejich efektivní využívání
 • Vznik nových přednáškových prostor pro využití jak ve výuce, tak pro konferenční účely na fakultní i celouniverzitní úrovni
 • Přebudování dispozic stávajících objektů s cílem zintenzivnění interakcí mezi jednotlivými součástmi, zaměstnanci i studenty fakulty
 • Zvýraznění postavení jinonického Areálu jako reprezentace Univerzity Karlovy v kontextu místní zástavby
 • Docílení vysoce úsporného, energeticky efektivního a ekologického provozu

Architektonický návrh

Cílem architektonického návrhu bylo vytvoření „vstupní brány“ do areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích a zkvalitnění prostorů pro výuku. Navrhované řešení reaguje na pěší návaznost na městskou hromadnou dopravu.

FINANCOVÁNÍ

Celkové způsobilé výdaje: 839 714 846 Kč

STANDARDY

Nová budova bude energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí

Nová budova bude postavena ve vysokém technologickém standardu. Plášť je navržen tak, aby umožňoval efektivní stínění a bránil přehřívání budovy, ale zároveň zachoval dostatek světla v interiéru. Plocha stropů z aktivního pohledového betonu bude využita k topení a chlazení prostor pomocí vzduchových čerpadel umístěných na střeše objektu. Centrálně řízeným přirozeným větráním bude možné přes noc vychladit betonové konstrukce, které budou udržovat příjemné klima během dne. Podlahy v nové budově budou dvojité, aby umožňovaly variabilní umístění technických rozvodů.

Vytápění a chlazení

 • Vytápění a chlazení bude zajištěno kombinací tepelných čerpadel vzduch / voda, plynových kondenzačních kotlů.
 • Plynové kotle budou používány pro ohřev teplé vody a jako bivalentní zdroj.
 • Tepelná čerpadla a plynové kotle budou vytápět a vychlazovat akumulační nádrže, ze kterých budou odebírány média pro jednotlivé topné a chladící větve.
 • Prostory učeben budou vytápěny pomocí fancoilů umístěných v parapetech oken.
 • Stávající vzduchotechnické jednotky budou upraveny pro provoz vytápění a chlazení pomocí tepelných čerpadel.

Větrání

 • V technickém prostoru bude umístěna vzduchotechnická jednotka, ve které bude vzduch rekuperován a upraven na základní požadovanou teplotu.
 • Teplota bude moci být dále upravována navíc místně ve fancoilech.
 • Stávající vzduchotechnické jednotky a rozvody ve stávajícím objektu budou upraveny dle nově vzniklých požadavků a dispozic, případně vyměněny dle potřeb za výkonnější.

IT

 • Podpora výukové a vědecké činnosti
 • Instalace nejmodernějších IT a audiovizuálních technologií
 • Kapacitní datová napojení

KONTAKTY

Garant projektu
JUDr. PhDr. Tomás Karásek, Ph.D.
dekan@fsv.cuni.cz
Projektový manažer
Mgr. Tomáš Gec
tomas.gec@fsv.cuni.cz
Finanční manažer
Ing. Jana Válková
jana.valkova@fsv.cuni.cz
Projektový administrátor
Alice Stejskalová
alice.stejskalova@fsv.cuni.cz