Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Homepage
Homepage

O PROJEKTU

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

 

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.

 

Fakulta sociálních věd UK připravila projekt s názvem „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“, který byl podán v září roku 2016 v rámci výzvy č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy do OP VVV v programovém období 2014-2020.

Rozhodnutí o přidělení dotace bylo  vydáno dne 26.4.2018 odborem administrace projektů vysokých škol MŠMT.

 

Rozsah projektu

V rámci projektu proběhne rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice, dále je  počítáno s obměnou mobiliáře, nákupem nového PC vybavení a multimediální techniky. Dojde k vybavení rozhlasové a televizní laboratoře i fotokomory. V neposlední řadě bude z projektu financováno zakoupení elektronických databází a knih využívaných prostřednictvím knihovny celou fakultou. 

 

 

Areál  Jinonice

Historie

Dvě z prvních budov komplexu sídliště Jinonice byly vystavěny jako administrativní budovy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Okolo roku 2000 však MŠMT přenechalo rozestavěné budovy Karlově Univerzitě. Univerzita v té době řešila akutní nedostatek prostor, který byl způsoben značným nárůstem studentů a vznikem nových oborů. Obdobná situace s minimálním posunem v podstatě trvá stále.

 

Areál dnes tvoří dvě budovy, nižší se čtyřmi nadzemními podlažími a druhá vyšší se šesti nadzemními podlažími.V současné době je Areál využíván Karlovou Univerzitou, konkrétně Fakultou sociálních věd, Fakultou humanitních studií a Filozofickou fakultou. Uvedené fakulty zde provozují pouze část svých aktivit, sídlí tu některá jejich pracovišťě, resp. institutů nebo kateder. Fakulta humanitních studií připravuje výstavbu nové budovy v lokalitě Troja, kam by se po dokončení výstavby měla přestěhovat. Též Filozofická fakulta konsoliduje své prostory v jiných budovách a v budoucnu počítá s uvolněním prostor v Areálu Jinonice. Do budoucna je tedy plánováno, že výhradním uživatelem Areálu Jinonice se stane Fakulta sociálních věd, které připadne Areál do správy.

Vzhledem k původnímu účelu budov – administrativní prostory pro MŠMT a určité specifické době výstavby okolo roku 2000, dnes již budovy nevyhovují podmínkami potřebám moderní vysoké školy.

 

 

 

Stavba

Předmětem výstavby je rekonstrukce stávajících objektů Areálu Jinonice a dostavba polyfunkčního objektu na pozemcích investora. Výstavbový projekt je rozdělen do několika etap:

 

Hlavní cíle projektu

  • Naplnění strategické priority UK spočívající v dobudování jinonického minikampusu
  • Zajištění rozvojových potřeb FSV UK vytvořením plnohodnotného zázemí pro vysoce kvalitní výuku a výzkumné aktivity jejich pracovišť
  • Vybudování nových, moderně koncipovaných polyfunkčních kapacit pro individuální a kolektivní aktivity studentů
  • Vytvoření dodatečného zázemí pro informační zdroje, které umožní jejich efektivní využívání
  • Vznik nových přednáškových prostor pro využití jak ve výuce, tak pro konferenční účely na fakultní i celouniverzitní úrovni
  • Přebudování dispozic stávajících objektů s cílem zintenzivnění interakcí mezi jednotlivými součástmi, zaměstnanci i studenty fakulty
  • Zvýraznění postavení jinonického Areálu jako reprezentace Univerzity Karlovy v kontextu místní zástavby
  • Docílení vysoce úsporného, energeticky efektivního a ekologického provozu
 

 

Architektonický návrh

Cílem architektonického návrhu bylo vytvoření „vstupní brány“ do areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích a zkvalitnění prostorů pro výuku. Navrhované řešení reaguje na pěší návaznost na městskou hromadnou dopravu.

 

FINANCOVÁNÍ

Celkové způsobilé výdaje: 839 714 846 Kč

 

 

STANDARDY

 

Nová budova bude energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí


Nová budova bude postavena ve vysokém technologickém standardu. Plášť je navržen tak, aby umožňoval efektivní stínění a bránil přehřívání budovy, ale zároveň zachoval dostatek světla v interiéru. Plocha stropů z aktivního pohledového betonu bude využita k topení a chlazení prostor pomocí vzduchových čerpadel umístěných na střeše objektu. Centrálně řízeným přirozeným větráním bude možné přes noc vychladit betonové konstrukce, které budou udržovat příjemné klima během dne. Podlahy v nové budově budou dvojité, aby umožňovaly variabilní umístění technických rozvodů.


 Vytápění a chlazení:


 Větrání:


 IT:

 

AKTUALITY


17. 3. 2023 - E-knihy

Upozorňujeme na nákupy e-knih z konce roku 2022, které najdete v univerzitním katalogu. Podrobný soupis e-knih podle dodavatelů naleznete zde.

E-knihy byly hrazeny z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání při realizaci projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice".


31. 1. 2023 - Fotografie nové serverovny

V prosinci roku 2022 proběhlo předání plnění zakázky VZ0013: FSV UK – IT vybavení (serverové a síťové prvky).

Vybavení nové serverovny stálo 26 988 084,59 Kč a dodala ho firma GraphTech spol. s r. o.


4. 11. 2022 - Fotografie ze stavu výstavby kampusu v Jinonicích

V roce 2022 proběhl nákup elektronických knih v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání při realizaci projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice,“ reg. číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336. Více informací a e-knih: https://knihovna.fsv.cuni.cz/katalogy-e-zdroje/e-knihy


24. 5. 2022 - Fotografie z pokračování výstavby kampusu v Jinonicích

Práce na nové knihovně i schodišti opět pokročily.

Jinonice

Jinonice


6. 5. 2022 - Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 26. dubna 2022 zanikne po nabytí právní moci Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy právo stavby ke stavebním objektům povoleným v roce 2018 certifikátem autorizovaného inspektora. Vedle zpevněných venkovních ploch nebo přeložek inženýrských sítí se toto rozhodnutí týká také dostavby nové multifunkční budovy. Fakulta o situaci informovala vedení univerzity i MŠMT jako řídící orgán dotačního projektu OP VVV. Situaci bude FSV UK řešit prostřednictvím opakovaného stavebního řízení, které je pro podobné situace standardně předvídáno stavebním zákonem. Cílem bude minimalizovat časový dopad na realizaci projektu a zprovoznění rekonstruovaného a dobudovaného Areálu UK Jinonice.


12. 4. 2022 - Fotografie z pokračování výstavby kampusu v Jinonicích

Stavba nové knihovny i schodiště, vedoucího ze směru stanice metra Jinonice, pokračuje.

Práce na rekonstrukci stávajících budov se dokončují.


4. 4. 2022 byla v rámci jinonického projektu zahájena veřejná zakázka „FSV UK na IT vybavení (serverové a síťové prvky)“ na zajištění dodávek a instalace HW a SW pro novou serverovnu s aplikacemi vyžadujícími vybudování centrální serverové podpory zadavatele.“


9. 3. 2022 -  Aktuální fotografie z pokračující stavby kampusu v Jinonicích.


8. 12. 2021 - Stavba v Jinonicích nadále pokračuje.

stavba v jinonicích


15. 10. 2021 bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na Dodávky výukového a kancelářského nábytku. Jedná se o dodávku a instalaci vestavěných truhlářských prvků, orientačního systému budovy, ostatních prvků, svítidel.


1. 10. 2021 spustila Knihovna FSV UK pro všechny studentky a studenty Univerzity Karlovy přístup do dvou kolekcí e-knih Cambridge Core a Taylor & Francis Group eBooks. Kompletní kolekce budou přístupné do 30. 9. 2022, následně budou na základě stažení a čtenosti vybrány k nákupu nejvíce využívané tituly.

Na platformě Cambridge Core je dostupný výběr e-knih z oblasti sociálních, humanitních, právních, přírodních, lékařských, technických věd. Také je k dispozici několik jednotlivě předplácených časopisů. V rámci Univerzity Karlovy je zpřístupněna také kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Sciences (HSS), která zahrnuje e-časopisy z oborů archeologie, ekonomie, historie, filozofie, politologie. 

Taylor & Francis Group eBooks nabízí výběrovou kolekci e-knih z let 2011-2017. Kolekce e-knih pokrývají obory: přírodní vědy, ekonomika, podnikání a management, inženýrství, lékařství, sociální vědy a výchova a vzdělávání. K licencovaným e-knihám jsou dostupné také desítky Open Access e-knih. 

Obě knižní kolekce jsou dostupné v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé mají do 30. 9. 2022 dostupnou celou kolekci knih a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly. 

Pro všechny studenty a uživatele počítačové sítě Univerzity Karlovy jsou e-knihy dostupné v rámci univerzitního katalogu UKAŽ nebo přímo na adrese vydavatelství Taylor & Francis Group a Cambridge Core. Využít lze i přístup prostřednictvím služby Infozdroje. 


V úterý 15. 10. 2019 v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen, jenž bude součástí nové budovy jinonického areálu. Slavnostní akt proběhl za účasti účasti rektora UK, děkanky FSV UK a zástupců MŠMT, Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha 5 a stavební firmy OHL ŽS, a. s., která je zhotovitelem stavby. Základní kámen ze sliveneckého mramoru pochází z lomu Špička v Radotínském údolí.

Rekonstrukce a dostavba areálu bude vybudována ve vysokém technologickém standardu. Místnosti budou vybaveny audiovizuální technikou (interaktivní tabule, LCD panely, konferenční technologie apod.). Ve druhé fázi projektu pak dojde ke kompletní rekonstrukci stávajících objektů – přednáškových sálů, seminárních místnosti a kanceláří. Celý projekt je koncipován s ohledem na docílení úsporného, energeticky efektivního a ekologického provozu.


 

 

 

KONTAKTY

 

Garant projektu

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

E-mail: prodekan.rozvoj@fsv.cuni.cz

Projektový manager

Mgr. Tomáš Gec

E-mail: tomas.gec@fsv.cuni.cz

Projektový administrátor

Martina Gajdošová

E-mail: martina.gajdosova@fsv.cuni.cz

Tisková mluvčí FSV UK

Mgr. Klára Hyláková

E-mail: klara.hylakova@fsv.cuni.cz